ประกาศแจ้งกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2562

(Link ลงทะเบียนและแบบฟอร์มบทคัดย่อ อยู่ด้านล่าง)

เรียน นักศึกษาทุน YSTP ทุกคน
สำเนาเรียนอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน

                   ตามที่นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการ YSTP ปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาได้ปฏิบัติ
งานวิจัยปริญญานิพนธ์มาจนถึงปลายปีการศึกษา 2562 แล้ว อย่างไรก็ดีขณะนี้อยู่ในช่วง ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โครงการ YSTP จึงขอแจ้งกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนี้

1. โครงการได้กำหนดวันนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ คือ ช่วงวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น. แบ่งเป็น
ช่วงเช้า 09:00-12:00 น. และ ช่วงบ่าย 13:00-16:00 น. รวม 10 ช่วงเวลา
โดยเป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Web Meeting
นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมานำเสนอที่ สวทช. ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่างๆ ภายหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว 

2. นักศึกษาทุกคนโปรดลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ทางเวบไซต์ของโครงการ https://www.nstda.or.th/ystp/ ในวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563 พร้อมส่งไฟล์บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์และ/หรือนักวิจัยแล้วเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
ตามรูปแบบที่แนบมาด้วยแล้ว (โปรดปฏิบัติตามรูปแบบที่ส่งมาให้โดยเคร่งครัด) จำนวน 1 หน้า (นักศึกษาไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นมานำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์แทนได้)

3. ลำดับการนำเสนอ กลุ่มนำเสนอ วันที่นำเสนอผลงาน โปรแกรมเพื่อใช้ในการนำเสนอ และรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลังปิดระบบการลงทะเบียนแล้ว

4. นักศึกษาโปรดเตรียมการนำเสนอดังนี้

          4.1 นักศึกษามีเวลาในการนำเสนอผลงานคนละ 15 นาที (ปริญญาตรีและโท 15 นาที ปริญญาเอก 20 นาที) รวมตอบคำถาม สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ โดยโครงการได้เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชามาให้คำแนะนำ
แก่นักศึกษา ซึ่งอาจมีบางคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้ (โปรดแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน)

          4.2 นักศึกษาโปรดเตรียมไฟล์นำเสนอโดยใช้โปรแกรม *Powerpoint 2013* หรือ *PDF *

5. นักศึกษาทุกคนโปรดส่งเอกสาร ดังนี้

          5.1 เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการวิจัยตามไฟล์แนบ (โดยนักวิจัยลงนามเรียบร้อยแล้ว) มายังโครงการทางไปรษณีย์
               ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

          5.2 ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยทุกรายการ
               (ส่งเอกสารฉบับจริงเท่านั้น เอกสารที่ออกเป็นชุดต้องส่งมาทั้งชุด)

       
          5.3 กรณีที่นักศึกษาใช้เงินค่าใช้จ่ายในการวิจัยไม่หมด มีเงินคงเหลือตามแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายนี้ ขอให้นักศึกษาโอนเงินทุนที่เหลือ
              เข้ามาที่บัญชี สวทช
              บัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
              เลขที่บัญชี 080-0000010
              ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
              สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์

              แล้วนำใบโอนเงินที่ธนาคารคืนมาให้ (ตัวจริงเท่านั้น) ส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายที่ลงนามครบแล้ว (ตามข้อ 5.1 และ 5.2)
              (โปรดส่งมาพร้อมๆ กัน แยกกันไม่ได้ เพราะจะไม่ทราบว่าใครโอนเงินเข้าบัญชี สวทช.)

6 นักศึกษาทุกคนโปรดส่ง"ไฟล์"รายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยแชร์ไฟล์ผ่าน google drive และส่ง link มาที่คุณสุพัตรา อีเมล์ supattra@nstda.or.th *พร้อมเปิด Public* เพื่อให้โครงการสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ (ไม่ต้องส่งรายงานที่เป็นเอกสาร) โดยจะต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ นักวิจัย สวทช. และนักศึกษา รับรองรายงานฉบับดังกล่าวอยู่ในไฟล์ด้วย (ใช้รูปแบบเดียวกับที่ส่งมหาวิทยาลัยได้)

7. โครงการจะมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาทุน YSTP ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบสมัคร โดยจะมอบเฉพาะผู้ที่
(1) นำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว
(2) ส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์นำเสนอแล้ว
(3) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการวิจัย+ใบเสร็จธนาคาร กรณีมีเงินเหลือคืน สวทช. และ
(4) ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทุนครบถ้วนแล้วเท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการ YSTP

 

ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอความก้าวหน้า คลิก >>     
ลงทะเบียนเข้าฟังสำหรับบุคคลทั่วไป คลิก >>

แบบฟอร์มบทคัดย่อ คลิก >>    


 
   
 
     
     
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)