โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
(Young Scientist and Technologist Programme : YSTP)


เรียน ทุกท่าน

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับทุน YSTP ปี 2563 บัดนี้การพิจารณา
คัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ได้รับทุน YSTP ประจำปี 2563 ที่ www.nstda.or.th/ystp/ เท่านั้น

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน โปรดดำเนินการดังนี้

1. ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ในวันที่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 (10.00-12.00 น.)
    และ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (09.00-12.00 น.) โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 ก.ค. 2563
    ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน รายละเอียดทางโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางอีเมล์ คลิกลงทะเบียนปฐมนิเทศ>>

2. นักศึกษาโปรดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนดังนี้

    ผู้รับทุน
            1. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/นิสิต ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด


   
ผู้ค้ำประกัน

           ผู้รับทุนโปรดจัดหาผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้คำประกัน มีคุณสมบัติต่อไปนี้
            1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ หรือ
            2. บุคคลอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) หรือ
            3. ผู้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรืออาชีพอิสระที่มีความมั่นคง (สามารถชดใช้เงินทุนแทนนักศึกษาได้ในกรณีจำเป็น)

            กรณีผู้คำประกัน มีสถานภาพโสด
            1. สำเนาบัตรประชาชนไม่หมดอายุ ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด

            กรณีผู้คำประกัน มีสถานภาพสมรส หมายถึงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท่านั้น
             ถ้าไม่ได้จดทะเบียน หรือ หย่าร้าง ให้ถือว่าสถานภาพโสด)
            
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            4. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 3 ชุด
            5. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            6. อากรแสตมป์ติดหน้าแรกของสัญญาค้ำประกันจำนวน 3 ชุดๆ ละ 10 บาท   ผู้รับทุนและนักวิจัยสวทช.
             ขอให้นักศึกษาและนักวิจัย สวทช. ร่วมกันเปิดบัญชีออมทรัพย์ ที่ธนาคารกรุงเทพ สวทช. สาขา INC 2 ชั้น 1
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 256 โดยแจ้งว่า "เปิดบัญชี YSTP" ซึ่งมีชื่อนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี และนักวิจัย สวทช.
เป็นผู้ลงนามกำกับการเบิกทุกครั้ง (ธนาคารกรุงเทพจะเก็บสมุดบัญชีธนาคารไว้ เพื่อรวบรวมสมุดบัญชีทั้งหมดส่งให้ทางโครงการ YSTP
ทั้งนี้โครงการ จะส่งคืนสมุดบัญชีธนาคารแก่นักศึกษาพร้อมกับสัญญารับทุนที่ลงนามเรียบร้อยแล้วทุกฝ่ายในเดือนกันยายน 2563
)

            นักศึกษาโปรดเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายดังนี้

            1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน จำนวน 1 ชุด
            2. สำเนาบัตรประชาชนของนักวิจัย สวทช. จำนวน 1 ชุด
            3. เตรียมเงินเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท (สามารถถอนได้ทันทีหลังจากเปิดบัญชีเสร็จแล้ว)
            4. เตรียมเงินค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท


3. ดาวน์โหลดสัญญารับทุนที่หน้าเว็บไซต์โครงการ YSTP ศึกษาวิธีการทำสัญญารับทุนและตรวจสอบความถูกต้อง (โครงการจะแจ้งวิธีการทำสัญญาโดยละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางอีเมล์)

4. นักศึกษาโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเว็บไซต์และอีเมล (อย่างน้อย์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP)
ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวน 42 คน

หมายเหตุ : ลำดับรายชื่อไม่สัมพันธ์กับคะแนน

นายธัชกฤช ยศฟุ้งกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปวีณา มาเป็ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพงศธร ขุนราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาววรนัน คุ้นเคย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวศุทธหทัย จุมพิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวสุรีรัตน์ ฤทธิ์ใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายอนุสรณ์ ธนะศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็งพาทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวชวิศา ลีนะบรรจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายณภัทร พึ่งเดชะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายนพรัตน์ โคตรสุโน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวพิชญาลักษณ์ ปทุมวงศกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวศศิประภา ราชเทวินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวสุธิตา ภาระสันต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสุนิติ พุทธพงษ์ศิริพร มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสุพัตรา ทิมนิ่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวกนกพร ลู่ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวฉันท์สินี ศิริจันทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวชมภูไพร ชมภูแสง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวณิชาภัทร พุกวีระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวนัทมล เวระนะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายนิพิฐพนธ์ จารุมาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปารตี โกเมน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวปาริชาติ เทียนเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาวพลอยไพลิน สุกลอำนวยชัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาวพุทธธิดา รัชตเมธี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวรมินดา รัตนอมรกุลชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวศรัณยา เสริฐวาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวศิรินทิพย์ แสงสว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวสายธาร ลิ่มสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวสิริเพ็ญ โหมดม่วง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอนาวิล ประจิตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาววริสา บัวขาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวอุรุชา กิตติสาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายกิตติภัฏ พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชินกรกิตติ์ นาคเสน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวไตรรัตน์ สบายใจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาวนิสากร  จันทะแจ่ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวพิมพ์ใจ พิมเบ้าธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวยอดศรี ณ นคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายกีรกิต  แก้วเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

นางสาวมิซูกิ มิกามิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
       
     
     
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)