โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
(Young Scientist and Technologist Programme : YSTP)


เรียน ทุกท่าน

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับทุน YSTP ปี 2561 บัดนี้การพิจารณา
คัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ได้รับทุน YSTP ประจำปี 2561 ที่ www.nstda.or.th/ystp/

สำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน โปรดดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ที่ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และออกเดินทางไปชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ. นครนายก และผู้ที่ได้รับทุนทุกคนโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทางเวปไซต์
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ค. 61 พร้อมออกเดินทาง วันที่ 3 ส.ค. ไป จ.นครนายก (รายละเอียดกิจกรรมดูตอนลงทะเบียน)

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ <<>>

กำหนดการปฐมนิเทศ <<>>

2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบสัญญารับทุนดังนี้

    ผู้รับทุน
            1. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/นิสิต ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด


   
ผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้คำประกันสถานภาพโสด)
            1. สำเนาบัตรประชาชนไม่หมดอายุ ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด

            ส่วนของผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้คำประกันสถานภาพ สมรส หมายถึงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท่านั้น
             ถ้าไม่ได้จดทะเบียน ให้ถือว่าสถานภาพโสด)
             
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            4. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 3 ชุด
            5. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
            6. เตรียมเงินค่าอากรแสตมป์สำหรับติดสัญญาค้ำประกันจำนวน 30 บาท (สัญญาค้ำประกันมีทั้งหมด 3 ชุดๆละ 10 บาท)


            หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน ได้แก่

            1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ หรือ
            2. บุคคลที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) หรือ
            3. ผู้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรืออาชีพอิสระที่มีความมั่นคง
(สามารถชดใช้เงินทุนแทนนักศึกษาได้ในกรณีจำเป็น)

   ผู้รับทุนและนักวิจัยสวทช.
                    
            การเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินทุน

            ขอให้นักศึกษาและนักวิจัย สวทช. ร่วมกันเปิดบัญชีออมทรัพย์ ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา INC 2 ชั้น 1

            โดยแจ้งว่า "เปิดบัญชี YSTP" ซึ่งมีชื่อนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี และนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ลงนามกำกับการเบิกทุกครั้ง

            นักศึกษาโปรดเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายดังนี้

            1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน จำนวน 1 ชุด
            2. สำเนาบัตรประชาชนของนักวิจัย สวทช. จำนวน 1 ชุด
            3. เตรียมเงินเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท
            4. เตรียมเงินค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท

3. สัญญารับทุน (ทางโครงการจะแจ้งวิธีการรับสัญญาให้ทราบอีกครั้งทางอีเมล์)

4. โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทาง เว็บไซต์และอีเมล (โปรดเช็คอีเมล์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

 

รายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปี 2561
จำนวน 36 คน


นายพีระพงษ์ อดุลฮีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวลดาวรรณ สุกใส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวเบญจวรรณ เอื้อเฟื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวมาลินี แรงเขตรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายไตรภพ หลงปรางค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายศิวัช ลิ้นจี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวชวนากร จันทร์หล่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเสกข์ บัวเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวบริรัฐ คุ้มเดช มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอนาวิล วงศ์ศฤงคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเกียรติคุณ ยอดปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสุกฤตา สุขสง่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางสาวพิมพ์ชนก สุขสังวรวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสุรีย์พร ชาวเรือหัก มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวเวสารัช สุธาทองไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวณัติยาพร บุตรเคียง มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวนราสิริ หมายเหนี่ยวกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวปณิดา อาดำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวเสาวนีย์ ภูฆัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวจงจิต ตรีกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายวัชรพงศ์ คล้อยสุวรรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณททารลาดกระบัง
นางสาวนิตยา พันธ์ก้อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายธนดล จิตวัฒนศิริกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวจิตตรา มาลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวธมนวรรณ กฤตยภูษิตพจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายศิวกร จันทร์นิ่ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวรุจิรา สุคำภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาววิมพ์วิภา หวังวิศวาวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวฉัฏฐมณฑน์ เสริฐดิลก มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวฑิมพิกา พรพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวพิมพ์สิริ บุญปองหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวณัฐฐา ไชยโพธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวโชติกา เหลืองอรชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายธนวัฒน์ กัลยาปัทมพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนริศ อัศวเลิศศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายปาณัท ปรัชญารุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเหตุ : รายชื่อไม่ได้เรียงลำดับ

 
       
     
     
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)