คู่มือรับทุน ปีการศึกษา 2563

       แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

       แบบฟอร์มเอกสารรับรองการเดินทางมาปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

       แบบฟอร์มเข้าพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (โปรดติดต่อโครงการทางอีเมล์ ystp@nstda.or.th)

       ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่าย

                   แบบที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน ประเภทบิลเงินสด

                      แบบที่ 3 ใบเสร็จรับเงิน ประเภทใบรับเงิน/ต้นฉบับใบกำกับภาษี อยู่ในใบเดียวกัน

                      แบบที่ 4 ใบเสร็จรับเงิน ประเภทบิลเงินสด

                      แบบที่ 5 ใบเสร็จรับเงิน ประเภทเอกสารออกเป็นชุด

                      แบบที่ 6 ค่าเดินทางในกทม.และปริมลฑล มาปฏิบัติงานวิจัย ณ สวทช.

                      แบบที่ 7 ค่าเดินทางจากต่างจังหวัด มาปฏิบัติงานวิจัย ณ สวทช.

                      แบบที่ 8 ค่าเทอม

        แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุวิจัย 


 
       
       
 
 
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)