โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme : YSTP)

              เปิดสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2561

 

       กำหนดรับสมัคร

              ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561

       Application period

              Since 1st to 31st May 2018

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ดาวน์โหลดใบสมัคร

              คลิกปุ่ม >>(เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วตั้งแต่วันนี้)

       Download English Application form

              Click >>

    


 
   
 
     
     
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)