โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme : YSTP)

              เปิดสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2563

 

       กำหนดรับสมัคร

              ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563

       Application period

              Since 1st to 31st May 2020

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกอบด้วย

              1. รายละเอียดการสมัคร,เกณฑ์การพิจารณาฯ

              2. ไฟล์ใบสมัคร

           ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก>>  

    


 
   
 
     
     
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)