1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีไทยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลก

 

3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานภายในประเทศ
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

 

4. เพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศในการส่งเสริมศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 
       
       
 
 
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)