เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติประสบการณ์
จากนานาชาติบ่งชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการดูแลและบ่มเพาะให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี
ที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

              ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่จะ
เพิ่มจำนวนขึ้นมากในอนาคตสวทช.จึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศริเริ่ม"โครงการนำร่องเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษ”
ขึ้นในปี 2548เพื่อมุ่งมั่น พัฒนา ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้กับเด็ก
และเยาวชนในทุกกลุ่มและทุกวัย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน" ในปีพ.ศ. 2550

              โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ฯ นี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูง
และเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของงาน
วิจัยและพัฒนาอันมีทิศทาง ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอันจะเป็น สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการ
ของภาคการผลิตและบริการและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ การเป็นนักวิจัยอาชีพ  


 
       
       
 
 
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)