รางวัล Outstanding Awards 2561

  เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน YSTP Senior Projectปีการศึกษา 2559 และ 2560 และผู้รับทุน TGIST NUI-RC ที่กำลังศึกษาอยู่หรือ
  สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561) ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น เพื่อยกย่องผู้รับทุนที่มีความมุ่งมั่น
  ในการทำวิจัยและประสบผลสำเร็จ มีผลงานวิชาการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อรับรางวัล Outstanding Awards 2561 จากผู้บริหารสวทช. 
  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุนปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี (YSTP) โท และเอก (TGIST และ NUI-RC) 
  ระดับละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล

  << ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครคลิกที่นี่ >>

 
 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)