____________________________________________________________________________________________________
 
 

   ประกาศรางวัล Outstanding Awards 2561

  ประกาศ! ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สมควรได้รับรางวัล Outstanding Awards ปี 2561 มีผู้ผ่าน การคัดเลือกและได้รับรางวัล ทั้งสิ้นจำนวน 5 คน ได้แก่

  ระดับปริญญาเอก
  นางสาววัชรี อมรวัชรพงษ์
  นางสาวอุมาพร ลำดับ

  ระดับปริญญาโท
  นางสาวนันทิกานต์ ธรรมนูญ
  นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด

  ระดับปริญญาตรี
  นางสาวภาพตะวัน ทองดี

  โดยจะมีพิธีรับมอบรางวัล Outstanding Awards 2018 ในวันที่ 3 ส.ค. 2561 ระหว่างเวลา 09:20 - 09:45 น. (โปรดมาถึงจุดลงทะเบียนเวลา 08:30 น.
  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

  ทั้งนี้ ขอให้น้องๆ ผู้มีรายชื่อข้างต้น โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล Outstanding Awards 2018 ด้วยการแจ้งยืนยันตนเอง จำนวนและรายชื่อ
  ของอาจารย์และนักวิจัย ที่สะดวกมาร่วมมอบพิธีรับรางวัลในวันดังกล่าว พร้อมจัดทำ VDO ความยาว 2 นาที แนะนำตนเอง แนะนำอาจารย์และนักวิจัย กล่าวถึง
  งานวิจัยที่ทำ ผลงานเด่นที่ผ่านมาพอสังเขป รวมถึงข้อคิด/ข้อเตือนใจ/ คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ที่จะส่งต่อให้นัก ศึกษาทุนรุ่นใหม่ และบัณฑิตที่สำเร็จการ
  ศึกษาในปีนี้

  *** นอกจากเนื้อหา VDO ไม่เกิน 2 นาทีแล้ว ยังมีช่วงเวลาให้น้องๆ พูดนำเสนองานวิจัยและ ประโยชน์ของงานวิจัยของน้องๆ รวมถึงสามารถแสดงความรู้สึก
   ขอบคุณถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความ สำเร็จของน้องๆ และเพิ่มเติมคำแนะนำและข้อคิดต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อีกประมาณคนละไม่ เกิน 2-5 นาที)

  *** โดยมีกำหนดส่งอีเมล์แจ้งยืนยันพร้อมไฟล์ VDO ความยาว 2 นาที ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2561 ที่ gsd@nstda.or.th (ก่อนส่งรบกวนตรวจสอบเสียง
   และความคมชัดของภาพก่อนส่ง)

  จึงประกาศมาเพื่อน้องๆ ทราบและเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเวลาที่กำหนดด้วย และขอแสดงความยินดีมายังน้องๆ ทุกท่านด้วยค่ะ

  ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

 
 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)