ผลการแข่งขัน YSC 2024 รอบข้อเสนอโครงการ

                          ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบข้อเสนอโครงงาน 
                       *** น้องๆ สามารถดูความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้ที่ระบบ SIMS  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566  เป็นต้นไป***
                                                      *** ทบทวนเงื่อนไขการแข่งขันได้ที่ คู่มือการแข่งขัน YSC 2024
***

รางวัลที่ได้รับใน YSC 2024 รอบข้อเสนอโครงงาน มี 2 ระดับ ดังนี้
1) ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2024 ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน จำนวน 3,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรโครงงานได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน YSC 2024 รอบข้อเสนอโครงการ
2) ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย YSC 2024 รอบข้อเสนอโครงการ

หมายเหตุ 
     1) ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
     2) โครงงานที่ได้รับทุนต้องจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม หากพ้นกำหนดทางโครงการ YSC ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินทุนให้กับผู้พัฒนาและการจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงในรอบข้อเสนอโครงการ ทางศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการจะเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานให้ผู้พัฒนาเมื่อโครงการฯ เมื่อได้รับเงินจากผู้สนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้พัฒนาอาจได้รับทุนสนับสนุนหลังการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเสร็จสิ้นแล้ว
    3) สำหรับโครงการที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงน่างงานวิจัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจลงนามในเกียรติบัตร ตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศผล โดยโครงการ YSC จะประกาศแจ้งให้ทุกท่าน Download เกียรติบัตรผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ysc ต่อไป

สำหรับผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน จำนวน 3,000 บาท ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้พัฒนาโครงงานต้องจัดทำข้อตกลงการรับทุน โดยผู้พัฒนาที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในรอบข้อเสนอโครงงาน จะต้องจัดทำและนำส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนจำนวน 2 ชุด ซึ่งผู้พัฒนาต้องพิมพ์ออกจากระบบ SIMS ลงนามให้เรียบร้อย แนบสำเนาบัตรประชาชนที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบการรับเงินตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด ส่งมอบให้แก่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ซึ่งทางศูนย์ประสานงานจะประกาศแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบของศูนย์ประสานงานอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ: ข้อตกลงการรับทุนสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ SIMS ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
2. ผู้พัฒนาต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงงาน รายชื่อและตัวสะกดของชื่อโครงงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา และโรงเรียน ให้เรียบร้อย หากพบข้อมูลผิดพลาดและต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ผู้พัฒนาโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาที่พบข้อมูลผิดพลาดทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองในระบบ SIMS ให้เรียบร้อย แล้วจึงแจ้งให้แอดมินเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานในระบบที่เมนูแจ้งปัญหาระบบ SIMS ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เพื่อโครงการจะได้รวบรวมรายชื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในเกียรติบัตรต่อไป
3. โครงการที่ต้องการสละสิทธิ์การรับรางวัลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน YSC โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Download และส่งแบบฟอร์มได้ที่เมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล โดยจำแนกเป็นกรณีดังนี้
     1) การขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน: สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงงานเป็นสำคัญ
     2) การขอเปลี่ยนสาขาโครงงาน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
     3) หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผลเช่นกัน
4. โครงการที่มีที่ปรึกษาไม่ครบ 2 ท่าน หากต้องการเพิ่มที่ปรึกษา สามารถทำได้โดย
    4.1 ให้ที่ปรึกษาที่ต้องการเพิ่มชื่อ ทำการลงทะเบียบในระบบ SIMS ให้เสร็จสมบูรณ์
    4.2 กรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ
    4.3 แจ้งแอดมินเพิ่มชื่อในระบบที่เมนูแจ้งปัญหาระบบ SIMS ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566                                                                                                                        5. การจัดค่ายเสริมศักยภาพและแนะนำการพัฒนาโครงการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคมีกำหนดจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพสำหรับผู้สนใจทั่วไป และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำการพัฒนาโครงงานสำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอ ศูนย์ประสานงานจะประกาศกำหนดการและรูปแบบการจัดงานให้ทราบอีกครั้ง
6. การพัฒนาผลงาน สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ และโปรดเตรียมตัวนำเสนอผลงานในรอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) ในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งสามารถดูกำหนดการแข่งขันได้ดังตารางกำหนดการด้านล่าง

หมายเหตุ: การติดต่อส่งเอกสารขอรับทุนพัฒนาโครงงานงวดที่ 1 จำนวน 3,000 บาท โปรดส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนและเอกสารประกอบอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัดกำหนด ภายใน 30 วัน หลังจากวันจัดพิธีมอบทุนตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การแข่งขันและการขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน

การจัดส่งรายงานและเอกสารประกอบการนำเสนอ รอบนำเสนอผลงาน
1. ผู้พัฒนาต้องส่งไฟล์รายงานสำหรับการตรวจประเมินรอบนำเสนอผลงาน ในระบบ SIMS ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ซึ่งกำหนดจัดในแต่ละภูมิภาค หากพ้นกำหนดส่งรายงานจะถูกตัดสิทธิ์การพิจารณาในรอบถัดไป ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานและส่วนกลาง YSC ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการอัพโหลดไฟล์รายงานให้ทุกกรณี พร้อมทั้งขอคืนทุนกรณีที่ผู้พัฒนาส่งผลงานไม่ทันตามกำหนด
2. ผู้พัฒนาต้องส่งแบบฟอร์ม ประกอบการแข่งขัน โดยต้องจัดส่งพร้อมรายงานผ่านระบบ SIMS ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากในเว็บไซต์โครงการ YSC หรือระบบ SIMS) โดยแบบฟอร์มที่ต้องจัดส่งเพิ่มเติม มีรายละเอียด ดังนี้
    2.1 ทุกโครงการที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานต้องส่ง แบบฟอร์ม 1, 1A และ 1B
        – แบบฟอร์ม 1-Checklist-for-Adult-Sponsor แบบฟอร์ม Checklist สำหรับครูที่ปรึกษา (โครงการละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มโดยเว้นว่างวันที่เริ่มการทดลองจริง (Actual Start Date) และสิ้นสุดการทดลอง (End Date) ) ไว้ก่อน
        – แบบฟอร์ม 1A-Student Checklist แบบฟอร์ม Checklist สำหรับนักเรียน (โครงการละ 1 ฉบับ)
        – แบบฟอร์ม 1B-Approval-Form สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง (นักเรียนผู้พัฒนาคนละ 1 ฉบับ)
   2.2 เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขการสมัคร (ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.nstda.or.th/ysc/features-and-conditions/) ให้จัดทำแบบฟอร์มเพิ่มเติมตามเงื่อนไข
        – แบบฟอร์ม 2-Qualified Scientist Form
        – แบบฟอร์ม 3-Risk Assessment
        – แบบฟอร์ม 4-แบบฟอร์มทำวิจัยในมนุษย์
        – แบบฟอร์ม Informed-Consent ให้ความยินยอมจัดเก็บข้อมูล-Sample-Informed-Consent
        – แบบฟอร์ม 5-ทำวิจัยในสัตว์
ทั้งนี้ รายละเอียดการกรอกเอกสารประกอบเพิ่มเติม กฏกติกา และเงื่อนไข การแข่งขัน สามารถศึกษาได้จากไฟล์คู่มือการประกวดโครงการ YSC 2024
3. ผู้พัฒนาต้องส่งไฟล์โปสเตอร์/บอร์ดสำหรับการนำเสนอผลงานในรอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) และไฟล์ Quad Chart ไปยังผู้ประสานงานศูนย์ภูมิภาคที่ท่านสังกัดตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด โดยสามารถอ่านคู่มือการทำโปสเตอร์/บอร์ดการนำเสนอโครงงาน และ Quad Chart ได้จากคู่มือการประกวด YSC ที่อยู่ในเล่ม และสามารถดาวน์โหลด template ของ Quad Chart ได้จากในเว็บไซต์โครงการ YSC หรือระบบ SIMS

กรณีศึกษาสำหรับโครงการ YSC 2024 ที่ไม่ผ่านการพิจารณา
1. นักเรียนส่งเฉพาะเอกสารหน้าปกข้อเสนอโครงการ โดยไม่มีในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาข้อเสนอโครงการ
2. นักเรียนมีการคัดลอกงานวิจัยผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง
3. นักเรียนมีการคัดลอกผลงานตนเองที่เคยนำเสนอในเวทีการแข่งขันอื่นโดยไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
4. นักเรียนมีการคัดลอกผลงานวิจัยรุ่นพี่มาทำการเปลี่ยนตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง โดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของโครงการหรือการต่อยอดไปจากเดิม
5. มีการทบทวนวรรณกรรม และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในข้อเสนอโครงการ แต่ไม่ได้ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลงานภายใต้กรอบเวลาการแข่งขันของโครงการ
6. โครงการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยในมมนุษย์ รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจ การสำรวจความคิดเห็น แต่นักเรียนไม่ตระหนักว่าโครงงานของตนเองต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการตามประกาศ โดยไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดทำแบบฟอร์มการทำวิจัยในมนุษย์
7. โครงการมีเนื้อหาที่ควรทำการทดลองเกี่ยวกับการวิจัยในมมนุษย์ โดยเฉพาะโครงการทางการแพทย์ แต่นักเรียนไม่ตระหนักว่าโครงงานของตนเองต้องมักระบวนการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับมุนษย์ และต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการตามประกาศ โดยไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดทำแบบฟอร์มการทำวิจัยในมนุษย์
8. โครงการมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในสัตว์และสัตว์ทดลองตาม ตามประกาศกระทวงตามความในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  แต่นักเรียนไม่ตระหนักว่าโครงงานของตนเองต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ โดยไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดทำแบบฟอร์มการทำวิจัยในสัตว์


ทั้งนี้โครงการตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตรวจพบว่ามีทั้งที่นักเรียนเขียนข้อเสนอได้ในระดับดีมาก ดี พอใช้ และไม่ดี แต่กรรมการมีความจำเป็นต้องปรับตกเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในจริยธรรมวิจัยทั้งในมนุษย์และสัตว์ทดลอง และการคัดลอกผลงานผู้อื่น รวมถึงการคัดลอกผลงานตนเอง สำหรับโครงงานที่ผ่านการประเมินแล้ว หากโครงการ YSC หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด 

ผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26: YSC 2024 รอบข้อเสนอโครงงาน

ภูมิภาค

 

ผลการตัดสิน YSC 2024
รอบข้อเสนอโครงการ
หมายเหตุ ประกาศ ณ วัน – เวลา
1.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ตุลาคม 2566
เวลา 12.20 น.
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  10 ตุลาคม 2566
เวลา 00.01 น. 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 10 ตุลาคม 2566
เวลา 11.00 น.
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10 ตุลาคม 2566
เวลา 00.01 น. 
5. ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์10 ตุลาคม 2566
เวลา 07.20 น. 
6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10 ตุลาคม 2566
เวลา 00.01 น. 

กำหนดการกิจกรรมเสริมศักยภาพและแนะนำปรับปรุงโครงงาน

                        ภูมิภาค   วันที่จัดให้คำแนะนำ รูปแบบการจัดงาน
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
4. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

5. ภาคกลางและภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด  โดยผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ SIMS และจัดพิมพ์จำนวน 2 ชุด หรือติดต่อขอรับไฟล์ .pdf ได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ YSC ศูนย์ภูมิภาคที่ท่านสังกัด  โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามในข้อตกลงการรับทุนให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมประกอบด้วย
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนยังไม่หมดอายุ ของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี) คนละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ
4. เอกสารประกอบอื่นๆ อาทิ ใบสำคัญรับเงิน หรืออื่นๆ (หากมี) ตามระเบียบที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดกำหนด
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของหัวหน้าโครงการ  (กรณีเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ไม่หักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน กรณีเป็นธนาคารอื่นๆ หักค่าธรรมเนียมโอนเงิน 8 บาทจากยอดเงินทุนที่ได้รับ)  ทั้งนี้การเรียกเก็บสำเนาหน้าบัญชีธนาคารขึ้นอยู่กับระเบียบของมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด

Download

ไฟล์ใบสำคัญรับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน YSC 2024 รอบข้อเสนอ   

      ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ  

การจัดส่งเอกสาร รอการประกาศจากศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดอีกครั้งหนึ่ง 

หมายเหตุ
1. หากโครงงานใดได้รับคัดเลือกและต้องการสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดก่อนทำสัญญารับทุน
2. สำหรับน้องๆ ผู้พัฒนา ที่ไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าระบบ SIMS ของตนเองได้ ให้ทำการกด Forget password ที่หน้า login ของระบบ SIMS หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งรหัสผ่าน ไปยังอีเมล์ของท่าน ให้ท่านใช้รหัสผ่านนั้นเป็นข้อมูลเดิม ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่ท่าน ให้ท่านใช้รหัสผ่านนั้นเป็นข้อมูลเดิม ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่ค่ะ

กำหนดการรอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) 

รอบนำเสนอผลงาน นำเสนอด้วย Poster ตาม Template ที่ศูนย์ประสานงานกำหนด หรือนักเรียนสามารถใช้ Template Poster YSC รอบชิงชนะเลิศได้ 

                        ภูมิภาค  วันที่สถานที่
กำหนดการ
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวรระหว่าง 15 – 29 ม.ค. 67คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหว่าง 15 – 29 ม.ค. 67อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่าง 15 – 29 ม.ค. 67โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอ
4. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่าง 15 – 29 ม.ค. 67อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรและการออกแบบ                                          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ภาคกลางและภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหว่าง 15 – 29 ม.ค. 67บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรืประเทศไทย
6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่าง 15 – 29 ม.ค. 67คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Template และขนาด Poster YSC รอบชิงชนะเลิศ
• นักเรียนสามารถเลือกใช้สี หรือภาพพื้นหลังของโปสเตอร์ด้วยตนเอง โดยให้สอดคล้องกับผลงานที่นักเรียนต้องการนำเสนอ
• โปสเตอร์ของนักเรียนไม่ควรมีภาพบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
• ภาพประกอบที่นำมาใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำวิจัย
• ภาพประกอบและข้อความต่างๆ ต้องถูกต้องตามหลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ และจริยธรรมการทำวิจัยในสัตว์ เช่น ต้องไม่มีภาพละเมิดสิทธิ์ ต้องไม่มีภาพการทารุณกรรมสัตว์ เป้นต้น
• มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบที่นำมาใช้อย่างถูกต้อง