• ttrs เครื่องมือสู่ความสำเร็จ

TTRS“ ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแนะนำบริการในงาน  “สวทช.-วิทย์สัญจร” (ภาคใต้) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช.-วิทย์สัญจร” (ภาคใต้)  ณ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร สู่ทุกภาคส่วน ทั้งการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการ SME และเอกชน เพื่อให้ เกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์(ที่มา:https://www.nstda.or.th/th/news/)

           โดย “TTRS” ได้ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “TTRS เทคโนโลยีมีอันดับ:สู่ศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จิรัชญา ดวงบุรงค์ เป็นผู้บรรยาย และคุณพิมพ์พิศา ประนอมมิตร์ ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “เครื่องมือสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย : กลไกบริการและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และ สวทช.” พร้อมทั้งแนะนำบริการของ TTRS ร่วมกับ ธนาคารออมสิน บู๊ธประชาสัมพันธ์โซน NSTDA Service ภายในงาน