สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.อนุชา วรรณก้อน
นางสาว ภัทรวรรณ เฉยเจริญ
นาง วัชรี สอนลา
หน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว
หน่วยวิจัยเซรามิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เรื่อง สูตรผสมวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม เลขที่คำขอ1503001927ยื่นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จีโอโพลีเมอร์ เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนเซรามิกได้ในบางประเภท และกำลังได้รับความสนใจในการวิจัยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตได้มาก โดยในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสูตรผสมจีโอโพลีเมอร์ ที่มีส่วนผสมของดินแดงทดแทนดินขาวและสามารถนำของเสียอุตสาหกรรมเซรามิกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาการกำจัดของเสีย โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จะมีลักษณะลวดลายเฉพาะคล้ายกับหินแกรนิตธรรมชาติ
สรุปเทคโนโลยี
จากสูตรผสมดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำต้นแบบที่หลากหลาย เช่น อิฐตกแต่ง หรืออิฐปูพื้น ที่ผลิตจากดินแดงอ่างทอง และเศษบิสกิตจากอุตสาหกรรมเซรามิกที่ผ่านการบดและร่อนผ่านตะแกรงให้มีหลายขนาดคละผสมกัน แล้วใช้สารละลายด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอย่างต้นแบบอิฐตกแต่งนี้ มีค่าความต้านทานต่อแรงอัด13-14MPa และค่าการดูดซึมน้ำ10-11%
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถผลิตได้โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องเผาที่อุณหภูมิสูงเหมือนเซรามิก สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนอิฐเพื่อใช้เป็นอิฐตกแต่งหรืออิฐปูพื้นได้
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 02564 7000 ต่อ 1617
โทรสาร: 02564 7003
E-mail: ipbiz@tmc.nstda.or.th