สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
บรรจุภัณฑ์ Active PAKTM BPW50 สำหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง
นักวิจัย
ดร.นพดล เกิดดอนแฝก (หัวหน้าโครงการ)
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
นายเชาวน์ ศรีเพชรดี (ผู้ช่วยนักวิจัย)
นางสาวอัจฉราพร อ้นที (ผู้ช่วยนักวิจัย)
นายปราโมทย์ คุ้มสังข์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค)
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สถานภาพสิทธิบัตร
• คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง แผ่นฟิล์มบางและใสและกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มดังกล่าวด้วยการดึงยืดสองทิศทาง เลขที่คำขอ 1001001007วันที่ยื่นคำขอ 5กรกฎาคม 2553
• คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง กรรมวิธีการผลิตเมมเบรนรูพรุนโพลิโพรพิลีนที่มีสมบัติการคัดเลือกผ่านสำหรับก๊าซหรือของเหลว เลขที่คำขอ 1001001483วันที่ยื่นคำขอ 27กันยายน 2553
รหัสโครงการ
TT-2559-133
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย ผลิตผลทางการเกษตรจำพวกผักและผลไม้สด มีความสำคัญต่อเนื่องทั้งในอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูป และการส่งออกผลิตผลสดไปยังต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านการบริหารจัดการคุณภาพของผลิตผลสดอยู่อีกมาก ทั้งจากเรื่องค่าขนส่งที่มีต้นทุนสูงขึ้นและแปรปรวนตามราคาน้ำมันโลก รวมถึงวิธีการและระยะทางการขนส่งที่จำกัดเนื่องจากผลิตผลสดมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นทำให้ไม่สามารถขนส่งระยะทางไกลๆ ได้
การใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นทางออกที่เหมาะสม ซึ่งเอ็มเทคได้ทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสดระยะทางไกล โดยเริ่มจากผลิตผลสดที่มีมูลค่าสูงของประเทศไทย

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างสภาวะรักษาความสด (Fresh-Care condition) ผ่านการใช้เทคโนโลยีฟิล์มปรับสภาพบรรยากาศให้อยู่ในสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere) ร่วมกับวิธีการจัดส่งผลิตผลสดที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตผลสดที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษนี้สามารถคงคุณค่าและความสดได้ยาวนานกว่าการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทั่วไป 2-5 เท่า และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

บรรจุภัณฑ์ Active PAKTMใช้เทคโนโลยีฟิล์มรูพรุน (Porous PP film) โดยมีเป้าหมายการใช้งานเพื่อรักษาความสดของผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูงมาก (High respiration rate produce) อาทิเช่น มะม่วง เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน มะนาว และ เงาะ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการขนส่งระยะไกล และ การเก็บรักษาสินค้าปริมาณมากสำหรับจำหน่ายนอกฤดู
สรุปเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ Active PAKTM เพื่อรักษาความสดของผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูงเช่น มะม่วง เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง และ มะนาว เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ บรรจุภัณฑ์ Active PAKTM
เห็ดหอม (Shiitake mushroom) อายุการเก็บรักษา 7 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8°C
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) อายุการเก็บรักษา 7-9 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8°C
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 02564 7000 ต่อ 1617
โทรสาร: 02564 7003
E-mail: ipbiz@nstda.or.th