สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ระบบบำบัดไนเตรตด้วยดีไนตริฟิเคชั่นแบบท่อยาว
นักวิจัย
ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข
หน่วยงาน
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลไบโอเทค
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประเดิษฐ์ เลขที่ 26048 เรื่อง ระบบดีไนตริฟิเคชันแบบท่อยาว วันที่อนุมัติ 4 มิถุนายน 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสัตว์น้ำทะเลในตู้แสดงสัตว์น้ำ (Aquarium) หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ก็จำเป็นต้องมีระบบบำบัดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ซึ่งระบบบำบัดโดยทั่วไปจะใช้ตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน (Nitrification biofilter) ทำหน้าที่กำจัดแอมโมเนียที่เป็นพิษสูงโดยเปลี่ยนให้เป็นไนเตรตที่เป็นพิษต่ำกว่า ซึ่งก็ช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกไปได้ แต่ยังคงด้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอยู่ เนื่องจากการสะสมไนเตรตในน้ำ เมื่อมีการสะสมสูงกว่า 50 mg-N/L เพราะแม้ความเข้มข้นระดับนี้จะไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำแต่ก็ส่งผลต่อสภาวะความเครียดและการเจริญพันธุ์ได้

ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (Tubular Denitrification Reactor: TDNR) ซึ่งใช้กระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการกำจัดไนเตรตให้เปลี่ยนเป็นแก๊สไนโตรเจน ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานจริงของระบบเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ซึ่ง TDNR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลามากกว่าสองปีจนถึงปัจจุบัน ช่วยลดความต้องการน้ำทะเลสำหรับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำของทางบริษัทได้เป็นอย่างมาก และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำทะเลเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
● สามารถใช้ได้ทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล
● เมื่อใช้ร่วมกับระบบบำบัดตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน (Nitrification) จะสามารถบำบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย ไนไตรต และไนเตรต ออกจากระบบบ่อเลี้ยงสัตวน้ำได้อย่างสมบูรณ์
● ช่วยให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากระบบในระหว่างการเลี้ยง จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำในอัตราส่วน 10-20% ของปริมาณน้ำทั้งหมด ทุกวัน เมื่อไนเตรตที่สะสมในน้ำสูงกว่า 50 mg-N/L
● เหมาะกับระบบควบคุมโรค หรือไบโอซีเคียว (Biosecure) สำหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ปลอดโรค (Specific pathogen free)
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์: 02-5645700 ต่อ 1616 - 1619
E-mail: ipbiz@tmc.nstda.or.th