สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก
นักวิจัย
ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ
หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ระบบเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติมีความสําคัญอย่างยิ่งในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สามารถใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติล่วงหน้าเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ สิ่งสําคัญของระบบคือเครื่องตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมที่สามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกลที่สนใจผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์, แสดงผลข้อมูลและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องตรวจวัดและเฝ้่าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก สามารถตรวจวัดสภาพแวดล้อมเบื้องต้นได้ เช่น ระดับน้ำ, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ, ปริมาณน้ำฝน และส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อจัดเก็บยังฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนภัยในเครือข่ายสังคมอื่นๆ ต่อไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา
• สามารถปรับเปลี่ยนเซนเซอร์การตรวจวัดให้เหมาะสมตามความต้องการได้ง่าย
• สามารถวัดระดับน้ำในลำน้ำ โดยไม่มีส่วนสัมผัสน้ำ
• รองรับพลังงานไฟฟ้า 220 โวลต์ หรือ การใช้เพียงโซลาร์เซล
• มีระบบสำรองพลังงานไฟฟ้า
• ต้นทุนการผลิตไม่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจิรพร อัฐมาลา
สวทช.ภาคเหนือ
โทรศัพท์: 053-226264
โทรสาร: 053-226265
E-mail: jiraporn@nstda.or.th