สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท เอ ดี ไอ เทคโนโลยี จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สวทช. จึงได้พัฒนาเครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ