สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานเพื่อการผลิตและจำหน่าย
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 5397
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ค่าไอโอดีนเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของไบโอดีเซลที่มีความสำคัญ และถูกประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงานในปี พ.ศ.2552 ให้เป็น 1 ใน 24 คุณภาพมาตรฐานของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ซึ่งค่าไอโอดีนสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเกิดพอลิเมอร์ไรซ์ (การเกิดยางเหนียวติดในเครื่องยนต์) น้ำมันที่มีค่าไอโอดีนสูงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเจนในอากาศได้มาก ทำให้โครงสร้างของน้ำมันพืชเกิดการเสียสภาพได้เป็นสารประเภทคีโตนอัลดีโฮด์และกรดออกมาผสมอยู่ในน้ำมัน ซึ่งสารเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ในระยะยาว ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและระดับชุมชน ซึ่งไม่มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซล และไม่มีเงินทุนมากพอที่จะส่งตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์
สรุปเทคโนโลยี
ชุดทดสอบค่าไอโอดีนของไบโอดีเซลนี้เป็นชุดพร้อมใช้ และสามารถทดสอบค่าไอโอดีนได้สองแบบ คือ แบบที่ 1 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีค่าไอโอดีนผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่สูงกว่า 120 กรับไอโอดีน/100 กรัม ไบโอดีเซล) แบบที่ 2 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีค่าไอโอดีนอยู่ในช่วงเท่าใด และผ่านมาตรฐานหรือไม่ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานชุดทดสอบได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ำมันไบโอดีเซลแล้ว ชุดทดสอบนี้สามารถนำไปใช้กับน้ำมันชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ชุดทดสอบมีความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถสังเกตผลการทดสอบได้ง่ายดายจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ในสารละลาย ช่วยลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ค่าไอโอดีน ให้ผลการทดสอบได้รวดเร็วภายใน 35-45 นาที ซึ่งเร็วกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการประมาณ 3-4 เท่าตัว และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและชุมชนที่จะทดสอบได้เองโดยไม่ต้องทำการขนส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการราคาถูกกว่าค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการประมาณ 16 เท่าโดย 1 ชุดทดสอบถูกออกแบบให้ทดสอบได้ 10 ครั้ง และชุดทดสอบสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 3 เดือน โดยไม่มีการเสียสภาพของน้ำยาที่ใช้ นอกจากนี้สามารถใช้ทดสอบได้กับทั้งในน้ำมันพืบและไบโอดีเซล โดยสามารถกำหนดช่วงค่าการทดสอบไอโอดีนตามที่ต้องการได้
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1617
E-mail: ipbiz@tmc.nstda.or.th