สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพ (Software iCollect Microbial Information Management System)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
University of North Taxes Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Taxas, USA
รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553