สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโนด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก
นักวิจัย
ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
รหัสโครงการ
TT-2558-116
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาเทคนิคที่มีความไวในการวิเคราะห์สูง สามารถตรวจวิเคราะห์สารปริมาณน้อยมากที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เช่น การตรวจวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ โอลิโกนิวคลีโอไทด์ (oligonucleotide) และโปรตีนไบโอมาร์คเกอร์ (Biomarker proteins) ดังนั้น เทคนิคที่มีความไวในการวิเคราะห์สูง (high sensitivity) จึงมีความจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากความไวในการวิเคราะห์ที่สูงแล้ว การตรวจวิเคราะห์ที่ทำได้อย่างรวดเร็วยังมีความสำคัญมากเช่น การตรวจวิเคราะห์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถตอบรับกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบโดยตรงกับผู้บริโภค เช่นการตรวจจับสารเคมีตกค้างในเรื่องของการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในผลผลิตและการตรวจหายาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ รวมถึงการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในสินค้าการเกษตรและอาหาร หากไม่สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียได้ทันท่วงที ทำให้อาหารที่ผลิตมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้มีปัญหาสินค้าส่งออกที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากคุณภาพของอาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโนด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก เป็นการเพิ่มขีดจำกัดในการตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ระบบของอนุภาคทองขนาดนาโนเป็นตัวแสดงผล โดยการขยายสัญญาณการตรวจวัดในระบบดังกล่าวให้สูงขึ้น อีกทั้งการขยายสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของสัญญาณจากตัวควบคุมเชิงลบซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขข้อจำกัดของหลักการขยายสัญญาณโดยการเพิ่มขนาดของอนุภาคทองขนาดนาโน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในแง่เพิ่มความไวและเพิ่มขีดจำกัดในการตรวจสัญญาณได้ดีขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการตรวจวัดสารที่มีปริมาณน้อยๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการขยายสัญญาณร่วมกับรูปแบบการตรวจวิเคราะห์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
● เป็นการเพิ่มขีดจำกัดในการตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยไบโอเซนเซอร์
● ลดระยะเวลาในการตรวจวิเคาะห์
● ไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของสัญญาณจากตัวควบคุมเชิงลบ
● ในนการวิเคราะห์ทดสอบสามารถใช้ร่วมกับรูปแบบการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
● มีความแม่นยำสูง และไม่มี Background
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ ชูเสน
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1616
โทรสาร: 0 2564 7003
E-mail: phitchanan@tmc.nstda.or.th