สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ต้นแบบเพื่อให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
นายกนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555