สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพสูงแบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู่
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร. วรรณี ฉินศิริกุล
นาย ภูริพงศ์ วรรณวิไล
ดร. นพดล เกิดดอนแฝก
นาย ปราโมทย์ คุ้มสังข์
นางสาว บงกช หะรารักษ์
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค)
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ “เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่สำหรับทำยางธรรมชาติให้แห้ง และกรรมวิธีการทำยางธรรมชาติให้แห้งแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ดังกล่าว” คำขอเลขที่ 0801005914 ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
รหัสโครงการ
TT-2558-129
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมยางแท่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ยางนานาชนิดที่มีการส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก การผลิตยางแท่งในประเทศไทยยังใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คือ การอบยางด้วยเตาอบความร้อน 3-5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 110-130 องศาเซลเซียส ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพของยางแท่งที่ได้มักจะไม่สม่ำเสมอ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพยางแท่งซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมยางแท่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการลงทุนสูง เนื่องจากราคาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเตาความร้อนที่ใช้อบยางให้แห้ง และค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนของเตาอบ ซึ่งเครื่องจักรแบบครบวงจรรวมถึงเตาให้ความร้อนล้วนต้องซื้อหรือพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำให้ยางแห้งแบบต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin-screw extrusion) ที่มีการออกแบบสกรูลักษณะพิเศษ (Special screw configuration) ให้เกิดกลไกการบีบอัดหรือความดันในระดับที่เหมาะต่อการกำจัดน้ำและไอระเหย โดยยังคงรักษายางมิให้เสื่อมสภาพด้วยความร้อนหรือแรงเค้นในกระบอกสกรู ระบบดังกล่าวและการควบคุมตัวแปรการผลิตทั้งหมด จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดน้ำออกจากยาง พลังงานที่ใช้ และคุณภาพของยางแห้งที่ผลิตได้ กระบวนการนี้สามารถควบคุมคุณภาพของยางแห้งที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สม่ำเสมอ และมีสมบัติพื้นฐานของยางดิบเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานยางแท่งไทย ยางแห้งที่ได้มีความใสและสีสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งความยาวของชิ้นงาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตยางแห้งแบบต่อเนื่อง ประหยัดพลังงาน
• สามารถลดมลภาวะด้านกลิ่นหรือควันในโรงงาน
• สามารถผลิตยางแห้งที่มีสมบัติดีกว่ายางแห้งทั่วไป โดยยางแห้งที่ผลิตได้มีปริมาณน้ำในยางไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยน้ำหนัก มีปริมาณน้ำและไอระเหยน้อยกว่ายางแห้งเกรดอื่นๆ ของไทย เช่น STR XL STR CV60 ที่ได้จากกระบวนการอบแห้งโดยใช้เตาอบความร้อน
• ผลิตยางแห้งได้รวดเร็วเพียง 1-2 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ยางอยู่ในกระบอกสกรูหรือนับตั้งแต่ป้อนยางบดย่อยจนกระทั่งยางแห้งเคลื่อนออกจากหัวดาย กระบวนการนี้สามารถควบคุมคุณภาพของยางแห้งที่ได้อย่างดี สม่ำเสมอและมีสมบัติพื้นฐานของยางดิบเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานยางแท่งไทย
• ยางแห้งที่ได้มีความใสและสีสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งความยาวของชิ้นงาน
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 02564 7000 ต่อ 1617
โทรสาร: 02564 7003
E-mail: ipbiz@tmc.nstda.or.th