สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน
นักวิจัย
ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล
นายดำรงค์ ถนอมจิตร
นางสาวณัชชา ประกายมรมาศ
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพสิทธิบัตร
ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรแล้ว 2 ฉบับ
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6817 และ 6818
รหัสโครงการ
TT-2558-121
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การรินน้ำหรือของเหลวที่มีความหนืดไม่สูงออกจากภาชนะปิด เช่น ขวด กล่อง แกลลอน หรือถัง ออกทางจุกซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดภาชนะ จะเกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่าการสำลักหรือกระฉอกของของเหลว นั่นคือการที่ของเหลวไหลออกมาจากภาชนะในลักษณะที่ไม่เป็นลำต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาการกระเซ็นของน้ำ ซึ่งปัญหาการสำลักนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การที่ของเหลวภายในภาชนะไหลออกสู่ภายนอก โดยที่อากาศจากภายนอกไม่สามารถไหลเข้าไปแทนที่ของเหลวนี้ได้ หรือได้แต่ไม่เพียงพอ ทำให้ภายในภาชนะเกิดภาวะสุญญากาศขึ้น ปัญหาการสำลักนี้มักจะเกิดกับภาชนะที่ใช้จุกซึ่งมีช่องรินขนาดเล็กและจะรุนแรงที่สุด เมื่อเริ่มรินในขณะที่มีของเหลวบรรจุอยู่เต็ม เนื่องจากลำน้ำไปปิดกั้นทางไหลทั้งหมดของจุก แต่จะลดลงและหมดไปได้เอง เมื่อปริมาณของเหลวในภาชนะลดลงในระดับที่อากาศสามารถแทรกผ่านจุกเข้าไปแทนที่ของเหลวได้ จึงได้มีการพัฒนาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวขึ้น เพื่อช่วยลดการสำลักในระหว่างริน
สรุปเทคโนโลยี
จุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลว เพื่อช่วยลดการสำลักในระหว่างรินนี้ คือ จุกขวด กล่อง แกลลอน หรือถัง ซึ่งมีสองรูปลักษณ์ โดยทั้งสองรูปลักษณ์มีลักษณะพิเศษคือสามารถนำอากาศจากภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุของเหลวได้ ผ่านทางรูเปิดต่างๆ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ป้องกันการสำลัก กระฉอก หรือกระเด็นของของเหลวที่รินออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถกำหนดปริมาณของเหลวที่รินออกมาได้อย่างแม่นยำ
• มีขนาดเท่ากับฝาจุกของบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไป สามารถใช้ทดแทนฝาจุกแบบเดิมได้ทันที
• สามารถปรับขนาดของฝาจุกให้เหมาะสมกับภาชนะบรรจุของเหลวขนาดต่างๆ ได้
• ใช้วัสดุน้อย ไม่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ขึ้นรูปได้ง่ายโดยกระบวนการฉีด มีน้ำหนักเบาและราคาถูก
• ใช้งานได้ดีกับของเหลวแทบทุกชนิด เช่น น้ำ นม น้ำผลไม้ทั้งชนิดที่มีเนื้อและไม่มีเนื้อ น้ำมะเขือเทศ น้ำอัดลม น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันเครื่อง สารเคมีต่างๆ เป็นต้น
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1311
E-mail: sarocha.phengsri@tmc.nstda.or.th