สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
จุลินทรีย์เพื่อการผลิตเป็นเอนไซม์เสริม ในอาหารสัตว์
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
หน่วยงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าปศุสัตว์ในการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตเป็นเอนไซม์เสริม ในอาหารสัตว์