สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermal Shock Resistance)
นักวิจัย
ดร.สมนึก ศิริสุนทร
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermal Shock Resistance)” เลขที่คำขอ 0701003759 วันที่ยื่นคำขอ 27 กรกฎาคม 2550
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โดยปกติผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เซรามิกใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเนื้อดินสโตนแวร์ พอร์ซเลน และโบนไชน่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ใช้ในช่วงอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิที่ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นภาชนะใส่อาหารทั่วไป แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการอบในเตาอบเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีความต้องการใช้ภาชนะที่มีการทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยความนิยมในการใช้งานเริ่มจากการใช้ภาชนะโลหะก่อน ต่อมาจึงมีความต้องการใช้ภาชนะเซรามิกเพิ่มมากขึ้นเพราะภาชนะที่ทำจากเซรามิกมีข้อดีที่ช่วยในการเก็บกักความร้อนได้เป็นเวลานานมากกว่าภาชนะที่ทำจากโลหะ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เซรามิกยังสามารถตกแต่งด้วยลวดลายหรือสีที่ผิวด้านนอกของภาชนะได้ดีอีกด้วย ทำให้ตลาดของภาชนะเซรามิกที่ทนความร้อนได้สูงสำหรับการใช้งานในครัวเรือนมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้เป็นการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เนื้อดินที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตภาชนะที่สามารถใช้งานในเตาอบโดยสามารถทน Thermal Shock ได้สูงถึง 400 องศาเซลเซียส โดยดินที่ได้จะสามารถนำมาทำการขึ้นรูปและตกแต่งผิวโดยการเคลือบได้เหมือนผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สูตรดินคลอเดียไรต์ที่พัฒนาได้จะสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะเซรามิกในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะต่อการนำมาใช้ในการประกอบอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูง รวมทั้งสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันได้สูงถึง 400 องศาเซลเซียส
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1617
โทรสาร: 0 2564 7003
E-mail: ipbiz@tmc.nstda.or.th