สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ฟิล์มนาโนคอมโพสิทป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การแปรรูปอาหารและผลิตผลทางการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั้งในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภคและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้เก็บได้นานขึ้นโดยไม่เน่าเสียและยังคงคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้อาหารที่ผ่านการแปรรูปแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในหลายรูปแบบ เช่น การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหาร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของอาหารได้ ปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญคือปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชั่นในอาหาร อันเนื่องมาจากก๊าซออกซิเจนเป็นเหตุให้เกิดการเหม็นหืน ตลอดจนการเปลี่ยนสีและรสชาติของอาหาร โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ที่สามารถยืดอายุของอาหารแปรรูป แก้ปัญหาการออกซิเดชันที่เกิดขึ้นกับอาหาร อันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีและรส ตลอดจนการเหม็นหืนของอาหารที่มีไขมันได้

ฟิล์มนาโนคอมโพสิทป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนที่พัฒนาขึ้นมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนต่ำ โดยมีค่าประมาณ 21 cc/m2.day ซึ่งต่ำกว่าฟิล์มไนลอน 2-3 เท่า มีความแข็งแรงมากกว่าเดิม 20-30% และด้านความใสของฟิล์มจะดีกว่าฟิล์มไนลอนด้วย

ฟิล์มนาโนคอมโพสิทป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนที่พัฒนาขึ้นสามารถยืดอายุข้าวสารและอาหารแปรรูป แก้ปัญหาการออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นกับอาหาร การเหม็นหืนของอาหารที่มีไขมันโดยเฉพาะข้าวสารและข้าวกล้อง ชะลอการเกิดมอดและแมลงของข้าวสารและข้าวกล้อง นอกจากนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาหารแปรรูปอื่นๆ ที่ต้องการฟิล์มที่มีสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนดีกว่าฟิล์มไนลอน 2-3 เท่าและมีความแข็งแรงมากกว่า
• แก้ปัญหาการออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นกับอาหาร การเหม็นหืนของอาหารที่มีไขมัน และชะลอการเกิดมอดและแมลง
• สามารถใช้งานกับอาหาร ข้าวสาร ข้าวกล้อง น้ำตาลทราย และอาหารแปรรูปอื่นๆ