สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
วัสดุทดแทนกระดูก Hydroxyapatite Bone graft substitute
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับทดแทนกระดูกในประเทศไทย เริ่มมีการยอมรับและใช้ในวงการแพทย์ไทยมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่วัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อและนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ในขณะที่การผลิตและใช้งานวัสดุทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮดรอกซีอาปาไทต์ ที่ผลิตจากกระดูกวัว/ควาย ยังไม่แพร่หลายมากนัก อันสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดของวัสดุเอง เช่น ความสามารถในการขึ้นรูปตามที่แพทย์ต้องการ ความสามารถในการควบคุมสมบัติเชิงกล และขั้นตอนการผลิตที่เป็นมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับไฮดรอกซีอาปาไทต์ที่ได้จากการสังเคราะห์ซึ่งสามารถควบคุมสมบัติเชิงกล กระบวนการผลิตและมลภาวะทางอากาศได้ ดังนั้นการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอาปาไทต์ขึ้นใช้เองจะช่วยลดข้อจำกัดของไฮดรอกซีอาปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย
สรุปเทคโนโลยี
วัสดุทางการแพทย์สำหรับการทดแทนกระดูก ซึ่งเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ พื่อให้แพทย์มีทางเลือกสำหรับเลือกใช้วัสดุการแพทย์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์สามารถขึ้นรูปได้ตามความต้องการในการใช้งาน เช่น ให้อยู่ในลักษณะของเม็ดผง (Granule) และ บล็อก (Block) ที่มีรูพรุนต่อเนื่องถึงกัน (Interconnected pore) ขนาด 100-500 ไมโครเมตร
กระบวนการผลิตทำให้สามารถควบคุมคุณสมบัติเชิงกล ลดมลภาวะทางอากาศ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• สะดวกต่อการใช้งาน สามารถทำให้อยู่ในลักษณะต่างๆ ตามต้องการ เช่น เม็ดผง บล็อค
• สามารถนำไปใช้สำหรับเป็นวัสดุทดแทนกระดูก หรือ ใช้ในทางทันตกรรม
• ใช้ทดแทนกระดูกได้ดีเมื่อเทียบกับเซรามิกส์ทางการแพทย์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดูกของมนุษย์
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณธินีนุช ศรีจันทร์
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1618
E-mail: thininut@tmc.nstda.or.th