สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
กระเบื้องปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.อนุชา วรรณก้อน
นาย สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์
นาย วิทยา  ทรงกิตติกุล
หน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว
หน่วยวิจัยเซรามิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการผลิตกระเบื้องตกแต่งจีโอพอลิเมอร์จากเศษแก้วเลขที่คำขอ1303001077 ยื่นเมื่อ 13 ก.ย. 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จีโอโพลีเมอร์เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนเซรามิกส์ได้ในบางประเภท และกำลังได้รับความสนใจในการวิจัยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตได้มาก โดยในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนากรรมวิธีการผลิตจีโอโพลีเมอร์ โดยลดการใช้สารเคมีทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และเพิ่มเติมการนำเศษแก้วสีมาทำเป็นลวดลายตกแต่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการกำจัดเศษแก้วแล้ว ยังทำให้กระเบื้องที่ได้มีลวดลาย สวยงาม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตจากดินขาวเผาหรือเมตตะเกาลิน มีโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำหน้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ ส่วนเศษแก้วหลากสีทำหน้าที่เสมือนมวลรวม (Aggregate) ทำให้มีลวดลายคล้ายลายหิน โดยกระเบื้องนี้มีค่าการดูดซึมน้ำ 15-18% และมีความต้านทานต่อแรงอัด 8-12 MPa
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถผลิตได้โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องเผาที่อุณหภูมิสูงเหมือนเซรามิก สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนเซรามิก ทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเบื้องสำหรับตกแต่งภายในได้
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 02564 7000 ต่อ 1617
โทรสาร: 02564 7003
E-mail: ipbiz@tmc.nstda.or.th