สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
สถิติทรัพย์สินทางปัญญา
สถิติทรัพย์สินทางปัญญาปี 2559


สถิติทางทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งตามสถานภาพการคุ้มครอง


สถิติสะสม