สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Science Leadership Program for Thai Young Scientists”

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Science Leadership Program for Thai Young Scientists”
วันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ M Academy กรุงเทพฯ