สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าประกวดรับรางวัล IP Champion 2019

รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น 4 สาขา
- สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์
- สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- สาขาลิขสิทธิ์
- สาขาเครื่องหมายการค้า

ประเภทที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

พร้อมทั้ง ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 - 12 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และทาง http://www.ipthailand.go.th