เชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง เป็นปัญหาที่สำคัญในการปลูก และการผลิตเมล็ดพันธุ์ของพืชตระกูลแตง การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืช ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ราคาถูก และสามารถตรวจโรคหลายๆ ชนิดได้ในคราวเดียวกัน นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคในแปลงปลูก เพื่อหาวิธีการจัดการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว ที่ตรวจเชื้อก่อโรคพืชในตระกูลแตง 3 ชนิด ได้ในครั้งเดียวกัน ได้แก่ เชื้อ Potyvirus (โพที่ไวรัส) เชื้อ Watermelon mosaic virus-2 (วอเท่อร์เมลล่อน โมเซอิค ไวรัส ทู) และเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli (อะซิโดโวแร็ค-อะวีนี่- สับสปีชี่-ซิทรูลาย)

ชุดตรวจนี้มีจุดเด่น คือ มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโรคทั้ง 3 ชนิดมาก ไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัส และแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ ทำให้ผลตรวจมีความถูกต้อง แม่นยำสูง รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที สะดวก ใช้งานง่าย นำไปใช้ทดสอบในแปลงปลูกได้ และมีราคาถูก ปัจจุบันชุดตรวจแบบรวดเร็วนี้ กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในภาคสนาม 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป