นักวิจัย สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรมวิชาการเกษตร พัฒนาฟลูอิดิกชิป สำหรับกรองตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ปนอยู่ในรากพันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำ

ฟลูอิดิกชิปที่พัฒนาขึ้นนี้ จะทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอย ให้ไปอยู่รวมกันในพื้นที่มองภาพ โดยใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ผ่านทางยูเอสบี เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพ และส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนับ และจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอย ที่ปนอยู่ในรากพืชได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

สำหรับจุดเด่นของฟลูอิดิกชิปนี้ก็คือ สามารถกรองตัวอย่างน้ำ ที่สกัดจากรากพืชได้ 2 ถึง 4 ตัวอย่างพร้อมๆ กัน เทคโนโลยีนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบออกใบรับรองสินค้าให้กับผู้ส่งออก สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานพืชเศรษฐกิจส่งออกของไทย ให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดสากล

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป