ปัญหาปลานิลและปลาทับทิม เป็นโรคสเตรปโตคอคโคซิส นอกจากจะขายไม่ได้ราคาแล้ว ยังทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย นักวิจัย ไบโอเทค / สวทช. จึงได้พัฒนาชุดตรวจ “blueAmp (บลูแอมป์)” ซึ่งมีความแม่นยำสูง มีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้เวลาตรวจเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

โดยเกษตรกรสามารถนำ ชุดตรวจ “blueAmp” ไปใช้ตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรค จากตัวอย่างที่ฟาร์ม หรือโรงเพาะฟักได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ด้วยการสังเกตสีของสารละลายที่เปลี่ยนไป จากสีม่วงเป็นสีฟ้า ที่สำคัญชุดตรวจนี้ ยังสามารถนำไปตรวจเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรคสเตรปโตคอคโคซิส และป้องกันการเป็นพาหะของโรคได้ทั้งพ่อแม่พันธุ์ปลา ไข่ปลา และลูกปลา ทำให้ได้ปลานิลและปลาทับทิม ปลอดโรค มีอัตราการรอดสูง ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสู่ระดับอุตสาหกรรม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป