ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ผลิตผักในรูปแบบไม่ใช้ดิน 2 ชนิด คือ พริกหวาน และ มะเขือเทศโครงการหลวง แม้ในแต่ละเดือนจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัม แต่ก็ต้องเสียค่าวัสดุปลูก ปุ๋ย สารเคมีปราบศัตรูพืช และกาบมะพร้าวที่ใช้เป็นวัสดุปลูกถึง 30% ของรายได้

สวทช. ภาคเหนือ จึงร่วมกับ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาการนำซังข้าวโพดบด มาหมักร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้เป็นวัสดุปลูก ป้องกันโรคเหี่ยวจากเชื้อรา และช่วยเพิ่มผลผลิตพริกหวาน และใช้เป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว โดยได้นำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นต้นแบบสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป