นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัทคีนน์ จำกัด พัฒนา “เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้” หรือ OMR (On-site Microbial Reactor) (โอเอ็มอาร์ ออนไซต์ ไมโครเบียล รีแอกเทอร์) ขนาด 10 ลิตร ที่มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน้ำเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ ใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่ม โดยจุลินทรีย์ที่นำมาใช้กับเครื่อง ได้ผ่านการคัดเลือกจากไบโอเทคแล้วว่า เป็นสายพันธุ์ที่ย่อยสลายได้ทั้งน้ำเสียปกติ และน้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบ เครื่อง OMR ใช้เวลาในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพียง 24 ชั่วโมง สามารถผลิตจุลินทรีย์ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียได้เข้มข้นถึง 1000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร

จากการทดสอบร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งพบว่า เครื่อง OMR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย จนมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป