นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ บริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้พัฒนาเทคโนโลยี ทีเน็ต บ๊อกซ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก โดยที่ผ่านมา ผู้เข้าสอบใช้วิธีการดัดแปลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ รีโมตคอนโทรล หรือสร้างอุปกรณ์พิเศษ ที่มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก สามารถหลบหลีกการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ ทำให้ยากต่อการตรวจค้น และป้องกันการทุจริตได้

หลักการทำงานของ ทีเน็ต บ๊อกซ์ คือ ใช้เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสัญญาณรีโมตคอนโทรล พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง เพื่อตัดการติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สนามสอบ หรือห้องประชุม เป็นต้น

ทีเน็ต บ๊อกซ์ ครอบคลุมทุกระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งหมดในประเทศไทย และสามารถป้องกันเทคโนโลยีการทุจริตการสอบ ด้วยระบบรีโมตคอนโทรล ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านนี้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป