นักวิจัย สวทช. ได้คิดค้นวิธีการนำเอาผักตบชวา มาผ่านกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี ให้กลายเป็นสารปรับปรุงดิน ที่มีคาร์บอนสูง มีคุณสมบัติอุ้มน้ำ ช่วยทำให้ดินดูดซับ และปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชได้ดี อีกทั้งเนื้อดินยังมีความโปร่งและเบา จึงช่วยให้รากของพืชกระจายตัวได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ปรับปรุงสภาพดิน หรือเพาะปลูกเมล็ดพืช การเพาะกล้าไม้ หรือดอกไม้ประดับ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับผักตบชวาได้อย่างมหาศาล

ซึ่งขณะนี้ นักวิจัยได้พัฒนาระบบการผลิตแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อให้ใช้จริงในภาคสนาม และขยายต่อสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยมีอัตราการแปรรูปผักตบชวา เป็นดินดำอุดมคาร์บอนอยู่ที่ 1.5 ตันต่อวัน ซึ่งในอนาคต จะขยายผลแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งชนิดอื่นๆ เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย เพื่อกำจัดของเหลือทิ้งทางการเกษตร นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป