นักวิจัย สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชัน FoodiEat มาเป็นตัวช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค และเสริมสร้างค่านิยม ในการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม FoodiEat ใช้งานง่ายบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android

โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร คำนวณค่าพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกาย และยังสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) รวมทั้งอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงาน ของร่างกายในแต่ละวันได้ด้วย ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่า อาหารที่บริโภคนั้น เหมาะสมกับความต้องการพลังงาน ของร่างกายหรือไม่

ปัจจุบัน FoodiEat มีข้อมูลโภชนาการ และข้อมูลฉลากโภชนาการของอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมอนามัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 3,000 รายการ

 

 

v

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป