กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เนคเทค สวทช. จัดทำเว็บแอพพลิเคชัน Agri-Map online ระบบแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ที่ได้รวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ และข้อมูลพื้นฐานทางด้านเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดมาไว้ที่เดียวกัน

Agri-Map Online ประกอบด้วยข้อมูลของพืช และสัตวน้ำเศรษฐกิจ ทั้งปัจจัยการผลิตและปัจจัยอื่นๆ อาทิ ดิน แหล่งน้ำ แหล่งรับซื้อ ซึ่งช่วยตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ในรายพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น หากเกษตรกรอยากรู้ว่าที่ดินของตนเอง ปลูกมันสำปะหลังได้หรือไม่ เพียงแค่ระบุพิกัดที่ดินลงบนแผนที่ ระบบจะโชว์ทันที่ว่า บริเวณดังกล่าวมีดินที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินทราย รวมถึงข้อมูลสภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ว่าเหมาะสมต่อการปลูกมันหรือไม่อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถใช้งาน Agri-Map Online ได้ที่ เว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th หรือค้นในกูเกิ้ลด้วยคำว่า “Agri-Map Online”

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป