นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาขี้ผึ้งห้ามเลือด ที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ ซึ่งมีลักษณะผิวสัมผัส ที่คล้ายคลึงกับขี้ผึ้งห้ามเลือด ที่ออกจากกระดูกแบบไม่สลายตัว สามารถห้ามเลือดได้ดี ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์กระดูก สามารถสลายตัวได้เอง ทำให้ไม่ขัดขวางการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูก ลดโอกาสการติดเชื้อของกระดูกได้มากขึ้น

จากการทดสอบในสัตว์ทดลอง พบว่า สามารถห้ามเลือดได้ดี และขี้ผึ้งสลายตัวจากแผลภายใน 1-2 วัน ปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิก ทดลองใช้ขี้ผึ้งห้ามเลือด ที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ ในผู้ป่วยอาสาสมัครจำนวน 20 ราย พบว่าห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกได้ดี ผู้ป่วยทุกรายมีสุขภาพดีหลังการผ่าตัด ไม่พบอาการแทรกซ้อน หรือติดเชื้อจากการใช้งาน นับเป็นอีกงานวิจัยดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทย

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป