นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาวิจัยพบสาหร่ายใบมะกรูดชนิด Halimeda macroloba (ฮาลิเมดา มาโครโลบา) สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 19.08 กรัมคาร์บอนต่อวันต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าหญ้าทะเลถึง 80 เท่า ยูคาลิปตัส 32 เท่า และต้นโกงกาง 25 เท่า

นอกจากนี้ สาหร่ายใบมะกรูด ยังสามารถเปลี่ยนคาร์บอนเป็นหินปูนได้ ซึ่งสาหร่ายมีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 80% ของน้ำหนักตัว และสร้างหินปูนได้ถึง 360 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร แถมหินปูนเหล่านี้ ยังมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะช่วยให้หินปูนกระจายตัว ในเนื้อพอลิเมอร์ได้ดี ทำให้เนื้อปูนมีแนวโน้มเกาะกลุ่มกัน ได้ดีกว่าหินปูนทางการค้า โดยปัจจุบัน ทีมวิจัยได้เตรียมศึกษาระบบเพาะเลี้ยง เพื่อเพิ่มปริมาณสาหร่ายใบมะกรูด เพื่อช่วยลดโลกร้อน และอาจนำหินปูนไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคต

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป