สวทช. สนับสนุน ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย 6 สายพันธุ์ ซึ่งมีจุดเด่นคือปลูกได้ดีในสภาพแล้ง ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคใบจุด โรคราแป้ง และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวทั้ง 6 สายพันธุ์นี้ ในพื้นที่ 7 ไร่ โดยเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวได้ถึง 1 ตัน และได้มอบให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสถาบันการศึกษาในหลายพื้นที่ นำไปขยายผลร่วมกับเกษตรกร และให้ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์นี้ต่อไป

ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่นี้ เป็นหนึ่งในพืชความหวัง ที่นอกจากจะช่วยสร้างรายได้หลังฤดูทำนา หรือในช่วงวิกฤตแล้ง ให้กับเกษตรกรไทยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวภายในประเทศ ให้มีมากพอสำหรับป้อนโรงงานวุ้นเส้น และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบ ช่วยลดการนำเข้าถั่วเขียวจากต่างประเทศได้หลายพันตัน

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป