นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. พัฒนาสารรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่ หรือสาร TAPS สำหรับใช้รักษาสภาพน้ำยางสดก่อนการแปรรูป และน้ำยางข้นหลังการแปรรูป แทนการใช้แอมโมเนียที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง และยังต้องใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แต่การใช้สาร TAPS จะทำให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีสารก่อมะเร็งตกค้างในผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบพบว่า เมื่อเติมสาร TAPS ปริมาณมากกว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถรักษาสภาพน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลาได้มากกว่า 1 เดือน เทียบได้กับน้ำยางที่เติมแอมโมเนียปริมาณ 0.7 เปอร์เซ็นต์ และจากการทดลองผลิตน้ำยางข้นโดยใช้สาร TAPS ร่วมกับโรงงานผู้ผลิตน้ำยางข้น จำนวน 8 โรงงาน พบว่าน้ำยางข้นที่ผลิตโดยใช้สาร TAPS มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ำยาง และสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่มีราคาสูงขึ้นได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป