สวทช. ร่วมมือกับพันธมิตรหลายหน่วยงานจัดทำ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกระดับ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ คือ www.learn.in.th

ระบบสื่อสาระออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER (โออีอาร์-Open Education Resource) ซึ่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา หลากหลายประเภท อาทิ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟอนต์ และบทเรียนออนไลน์แบบเปิดบนฐาน หรือ MOOC (อ่านว่า มุก) ซึ่งเป็นระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อการเรียนรู้ทางไกล สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และยังเป็นตัวช่วยของครู ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป