เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ช่วยจัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศ ส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจาก สมอ. จำนวน 27 มาตรฐาน และในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. 5 มาตรฐาน โดยร่างมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมีทั้งการกำหนดมาตรฐานใหม่ และปรับปรุงมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ นอกจากจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. แล้ว ทาง สมอ. ยังผลักดันให้มีการนำ มอก. ดังกล่าวไปเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำร่างมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ หรือ ISO ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป