ไบโอเทค สวทช. ได้ก่อตั้ง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์ของประเทศไทยอย่างครบวงจร ด้วยความพร้อมทั้งองค์ความรู้พื้นฐาน ความสามารถด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ภาคเอกชนทางด้านวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา การให้บริการทางด้านเทคนิค การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกอบรมเฉพาะทางให้แก่บุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิคของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ และทักษะเพิ่มขึ้น ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ เพื่อกำหนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางการผลิต

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป