ไวรัสเอ็นพีวี เป็นเชื้อที่ทำลายเฉพาะแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกันแพร่หลายทั่วโลก

ในปี 2550 ไบโอเทค สวทช. จึงได้จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชขึ้น โดยทำการวิจัยและพัฒนา การผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย ซึ่งเป็นแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจับคู่ผีเสื้อเพื่อผลิตหนอน แล้วนำหนอนที่ได้มาผลิตเชื้อ โดยให้กินอาหารที่เคลือบเชื้อไวรัส เมื่อหนอนตายก็นำซากหนอนที่ได้รับเชื้อไวรัสไปปั่นแยกเชื้อมาผลิตหัวเชื้อไวรัสเอ็นพีวี

โรงงานต้นแบบฯ ผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวีเพียงพอต่อการปราบหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก และปัจจุบันกำลังวิจัยและพัฒนา การผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวีของหนอนเจาะสมอฝ้าย รวมทั้งหารูปแบบการผลิตอื่นๆ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำลง พัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผลิตเชื้อไวรัสอื่นๆ ที่มีศักยภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป