เชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิด พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) และพลาสโมเดียม ไวแว็กซ์ (Plasmodium vivax) ซึ่งมีการระบาด และความรุนแรงของโรคมาลาเรียที่แตกต่างกัน โดยเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัมมีความรุนแรงของโรคมากกว่า ดังนั้นการจำแนกชนิดของเชื้อจึงมีความสำคัญต่อการรักษา และเฝ้าระวังการระบาดในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างมาก

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้นำเทคนิค LAMP-LFD (แลมป์-แอลเอฟดี) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสารพันธุกรรม และอ่านผลด้วยแผ่นจุ่มวัดแบบง่าย มาพัฒนาเป็นชุดตรวจหา และจำแนกเชื้อมาลาเรียในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย ชุดตรวจดังกล่าวมีความจำเพาะต่อเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิดสูง สามารถตรวจแยกเชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม และพลาสโมเดียม ไวแว็กซ์ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ใช้งานง่าย ทราบผลเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ และไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเลือด จึงสามารถนำไปใช้ในพื้นที่จริงที่มีการระบาดได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป