สวทช. โดยโครงการไอแทป (ITAP) ร่วมกับจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการความร่วมมือ “การเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของอุตสาหกรรมไม้สัก เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักอย่างครบวงจร มีการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไม้สัก ทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน

โดยมีการสนับสนุนส่งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการแก้ไขแก้ปัญหาการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก การพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สัก การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สัก การเพิ่มศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปไม้สัก ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยาไม้สัก และการสร้างหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บ้านแม่จองไฟ อ.ลอง จ.แพร่ โดยมุ่งพัฒนาจังหวัดแพร่ให้เป็น “เมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์”

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป