ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำเป็นต้องตรวจติดตามอาการของโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแพทย์จะได้ช่วยวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยการวัดระดับ HbA1c (อ่านว่า ฮีโมโกลบิน เอวันซี) หรือน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนในเม็ดเลือดแดง โดยจะต้องตรวจทุก 2-3 เดือน แต่สำหรับคนไข้เบาหวาน ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นทาลัสซีเมียนั้น ไม่เหมาะที่จะตรวจด้วยวิธีนี้ คนไข้กลุ่มดังกล่าวต้องใช้การตรวจวัดระดับน้ำตาล ที่เกาะอยู่บนโปรตีนอัลบูมิน ซึ่งสามารถทำการตรวจวัดได้ทุก 2 สัปดาห์ แทนการวัดระดับ HbA1c (อ่านว่า : ฮีโมโกลบิน เอวันซี)

นักวิจัย นาโนเทค / สวทช. จึงได้พัฒนาชุดตรวจและวิธีการตรวจเบาหวาน ด้วยชุดตรวจไกลเคตเตดอัลบูมิน ซึ่งประกอบไปด้วยชุดน้ำยาที่ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย สะดวก เหมาะกับการใช้งานในสถานพยาบาลทุกประเภท สามารถตรวจวัดได้ทุกสองสัปดาห์ ช่วยให้แพทย์ติดตามอาการ หรือภาวะของโรคเบาหวานในผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยทาลัสซีเมียได้รวดเร็วขึ้น สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป