ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ เอ็นซีทีซี ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามหลักวิธีมาตรฐานต่างๆ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบงานยากและซับซ้อน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้ามูลค่าสูง และการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ หุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเปิดดำเนินการ 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนี้ เอ็นซีทีซียังทำงานร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ รวม 16 แห่ง ภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทำให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศ พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป